Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

     Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.neatbrand.com prowadzonego przez Piotr Pociecha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GLOBALTEX Piotr Pociecha ul. Częstochowska 109 42-274 Konopiska NIP: PL5732632216, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

     Szybki kontakt ze Sprzedającym, we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego (m.in. pytania, reklamacje, zamówienia) jest możliwy za pośrednictwem następujących danych kontaktowych (dalej „Adres Sprzedawcy”):

GLOBALTEX Piotr Pociecha
ul. Garibaldiego 3
42-202 Częstochowa

Informacja dot. wysyłki, zamówienia telefoniczne:

tel: +48 662 108 269 - czynny : pn-pt 8:00 - 16
:00
e-mail: hello@neatbrand.com

§ 1

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1) 
Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

2) 
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3) Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

4) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5) Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

6) Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.neatbrand.com za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

7) Strona – Usługodawca lub Klient;

8) Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

9) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

10) Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

11) Usługodawca (także „Sprzedawca”) – Piotr Pociecha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLOBALTEX Piotr Pociecha ul Częstochowska 109 42-274 Konopiska NIP: PL5732632216

12) Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

13) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

§ 2
Obowiązki Stron

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.

3. Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Towaru wskazany jest inny termin dostarczenia Towaru).

§ 3
Zamówienia

1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy dokonać na stronie internetowej Sklepu wyboru Towaru, zalogować się na Konto Klienta albo podać niezbędne dane do założenia Konta Klienta albo skorzystać z zakupu jednorazowego bez zakładania Konta klienta poprzez podanie danych, które są wymagane przez Sprzedawcę podczas składania Zamówienia oraz złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi informacje.

3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

4. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży.

§ 4
Ceny, płatności oraz dostawa Towaru

1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.

2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);
b) za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem),
c) za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl

4. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji (do wysyłki) niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl, wysyłka będzie realizowana dopiero odpowiednio po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na rachunku bankowym albo koncie przelewy24.pl Usługodawcy.

5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Klient sprawdził chociażby stan zewnętrzny przesyłki w obecności dostarczyciela, czy opakowanie nie nosi śladów uszkodzenia.

6. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania należności za zakupione Towary (wraz z kosztami przesyłki) bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę, lub w urzędzie Pocztowym. W przypadku uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Klienta, Poczta zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach od pierwszej próby doręczenia). W takiej sytuacji, tj. w przypadku niewykonania Umowy sprzedaży przez Kupującego Sprzedawca może wezwać Kupującego do jej wykonania, a także żądać naprawienia szkody wyrządzonej mu przez niewykonanie Umowy sprzedaży przez Kupującego, co oznacza w szczególności pokrycie kosztów przesyłki w obie strony oraz wezwania do wykonania umowy, zapłaty.

7. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

1) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
2) niekompletności przesyłki,
3) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym wypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

8. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

9. Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Towarem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Towaru).

10. Jeżeli Towar ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

§ 5
Kody rabatowe

1. Kod rabatowy pomniejszy wartość zamówionych Towarów o przyznaną wartość rabatu.

2. Kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w Sklepie internetowym neatbrand.com

3. Kody rabatowe nie są wymienne na pieniądze.

4. Minimalna wartość Zamówienia (wartość Towarów, bez kosztów dodatkowych), dla którego można wykorzystać kupon rabatowy wynosi 30 zł.

5. W jednym Zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden kod rabatowy.

6. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami.

7. Kod rabatowy przyznawany jest w ramach akcji promocyjnych.

8. Kody rabatowe nie podlegają obrotowi handlowemu.

§ 6
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Sugerujemy skorzystanie z formularza:

1) w przypadku zwrotu Pobierz - FORMULARZ ZWROTU 
2) w przypadku chęci wymiany Towaru Pobierz - FORMULARZ WYMIANY

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Obowiązki Sprzedawcy

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności poprzez przelew na konto bankowe klienta.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu. Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna)

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie lub pocztą e-mail na adres Sprzedawcy.

4. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: zgłaszanego roszczenia, krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Konsumenta. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjnie nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania.

5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
2) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć wadliwy Towar, najlepiej z dopiskiem „reklamacja”.

8. Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej załatwienia.

9. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi. Konsument traci uprawnienie do żądania doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z umową, przysługujące mu na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli przed upływem dwunastu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

§ 8
Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter.

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9
Pozostałe prawa i obowiązki 

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

3. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni.

4. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 10
Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1) przedstawienie oferty Sklepu,
2) możliwość składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
3) informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia, 4) możliwość korzystania z Konta Klienta,

2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.

3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.

4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§ 11
Rozstrzyganie sporów

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12
Dane osobowe

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych , zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Definicje:

a. Administrator Danych

Piotr POCIECHA prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GLOBALTEX PIOTR POCIECHA, NIP: 573-263-22-16 zamieszkałym ul. Częstochowska 109, 42-274 Konopiska

b. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

c. System informatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych

d. Użytkownik – osoba upoważniona przez Administratora Danych do Przetwarzania danych osobowych

e. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów

f. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych

g. Identyfikator użytkownika/Log – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym (Użytkownika) w razie Przetwarzania danych osobowych w takim systemie

h. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie informatycznym (Użytkownikowi) w razie przetwarzania danych osobowych w takim systemie

i. Uwierzytelnianie – działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu (Użytkownika).


 

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych

w Piotr POCIECHA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GLOBALTEX PIOTR POCIECHA, NIP: 573-263-22-16 zamieszkałym ul. Częstochowska 109, 42-274 Konopiska niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.

2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w siedzibie Administratora.

3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.

4. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wykonywaniem czynności objętych tajemnicą handlową Administrator stosuje się do powyższych przepisów dotyczących zachowania tajemnicy.

5. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:

a) odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne i rozwiązania organizacyjne,

b) kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,

c) monitorowanie zastosowanych środków ochrony.

6. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in. działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.

7. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

8. Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

II. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych

1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych. Nie zbieramy danych sensywnych,

2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności określone w art. 35 i nast. RODO.

3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich projektowania.

4. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania.

III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem

1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych w Piotr POCIECHA prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą GLOBALTEX PIOTR POCIECHA, NIP: 573-263-22-16 zamieszkałym ul. Częstochowska 109, 42-274 Konopiska

2. Wszystkie dane osobowe w Przedsiębiorstwie są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:

a) W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.

b) Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.

c) Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych

celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

d) Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.

e) Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Polityka bezpieczeństwa informacji

f ) Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.

g) Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią rozporządzenia RODO.

h) Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

3. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:

a) naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach;

b) udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym;

c) zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony;

d) niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

e) przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania;

f) spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych;

g) naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane.

4. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych,

5. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników (osób podejmujących czynności na rzecz Administratora Danych na podstawie innych umów cywilnoprawnych) należy dopilnowanie, by:

a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,

b) każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych”

c) każdy pracownik zobowiązał się do zachowania danych osobowych przetwarzanych w tajemnicy. „Oświadczenie i zobowiązanie osoby przetwarzającej dane osobowe do zachowania tajemnicy” stanowi element „Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych”.

6. Pracownicy zobowiązani są do:

a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia;

b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami;

c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych

oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu.

IV. Obszar przetwarzania danych osobowych

1. Obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe przetwarzane są za pośrednictwem sieci internet oraz na terenie obejmującym pomieszczenie biurowe zlokalizowane przy ulicy Garibaldiego 3, 42-200 Częstochowa

2. Dodatkowo obszar, w którym przetwarzane są Dane osobowe, stanowią wszystkie komputery przenośne oraz inne nośniki danych znajdujące się poza obszarem wskazanym powyżej.

V. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, Środki obejmują:

a) Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej.

b) Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów.

d) Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane osobowe.

e) Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz przy użyciu sieci firewall.

f ) Wykonywanie kopii awaryjnych danych na nośnikach zewnętrznych zapewniających stałe funkcjonowanie systemu informatycznego używanego przez Administratora

g) Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym oprogramowaniem.

h) Zabezpieczenie dostępu do urządzeń Przedsiębiorstwa przy pomocy haseł dostępu.

i) Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji.

3. Administrator dla usług zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu

4. Administrator wykorzystuje Protokół SSL (Secure Socket Layer) jako rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

5. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

6. Administrator informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Klienta za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

a) możliwość otrzymania spamu;

b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

c) obecność i działanie robaków internetowych (worm);

d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

e) możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

f) piractwo;

g) sniffing;

h) możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

i) czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

j) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

7. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia zagrożeń Usługobiorca powinien:

a) ustanowić trudne hasło do Konta Klienta, zawierające wielkie i małe litery, cyfry, znaki, uniemożliwiające w sposób prosty jego odgadnięcie;

b) wylogować się z Konta Klienta po zakończonej sesji (samo zamknięcie przeglądarki nie jest wystarczające), nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia po zalogowaniu się na nim na Konto Klienta;

c) zachowywać loginu i hasła do Konta Klienta w tajemnicy, nie ujawniać go innym osobom;

d) korzystać z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, posiadających zaktualizowane programy antywirusowe i systemy operacyjne;

e) unikać zapamiętywania danych na komputerze jak login i hasło w szczególnych na obcych komputerach;

f) unikać korzystania z Serwisu za pomocą otwartej sieci i sieci nieznanego dostawcy.

VI Wykorzystywanie plików cookies

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.globaltexfashion.com. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania sklepu internetowego. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

a utrzymanie sesji użytkownika;

b zapisanie stanu sesji użytkownika;

c umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (www.globabaltexfashion.com)

d zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe

e monitoring dostępności usług, tym dostawy

2. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

a przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;

b zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

c przywrócenie sesji użytkownika

d zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;

e sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;

f ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;

g przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;

h wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;

i wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

3. Administrator korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

a monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;

b zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;

c ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów;

d kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;

e kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;

f badanie zapisów na newslettery;

g wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;

h wykorzystanie narzędzia do komunikacji;

i integracja z portalem społecznościom;

j płatności internetowe.

4. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:

a Google Analytics (więcej infomracji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

b Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

c przelewy24 (więcej informacji na stronie: www.przelewy24.pl)

d paypal (więcej informacji na stronie: www.paypal.pl)

Klient może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Administratora lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Administrator zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

5. Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

6. Pozostałe dane

Co do zasady Tylko, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi w niektórych przypadkach, np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, przy badaniach ankietowych czy w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe.

VII. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki

jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.

VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów i tylko jeżeli są to dane, które może ujawnić bez naruszenia tajemnicy handlowej.

2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

3. dane przetwarzane przez inne osoby są przetwarzane przez inne podmioty:

a. w celu wykonania umowy

b. w celu ulepszenia proponowanych produktów

c. w celu sformułowania, sprofilowania i zoptymalizowania oferty dla klienta

d. w celu rozpoznania zgłoszeń niezgodności towaru z umową i reklamacji

4. W nawiązaniu do przyjętej zakresu obowiązków pracowniczych. Każdy pracownik jest zobowiązany do informowania o zgłoszonych lub zauważanych przypadkach wymagających ingerencji w postaci poprawienia lub usunięcia z bazy danych osobowych. Dane osobowe rozumiane szeroko, w tym posiadane o Kliencie informacje takie jak imię i nazwisko, pesel oraz adres, inne informacje identyfikujące lub pozwalające zidentyfikować osobę fizyczną - np. płeć, adres e-mail, numer IP.

5. Dane zostaną usunięte przez Administratora w następujących sytuacjach:

Prawo to może być realizowane przez podmiot danych, gdy spełniony jest jeden spośród następujących warunków:

A .dane nie są już dłużej niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane lub są przetwarzane;

B .podmiot danych wycofał zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz nie istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie;

C. .podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu oraz nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, lub

D .podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu jego danych osobowych na potrzeby i w zakresie marketingu bezpośredniego (w tym profilowania);

E .przetwarzanie w inny sposób nie jest lub nie było zgodne z RODO lub innymi przepisami prawa;

F. .dane osobowe zostały zebrane w nawiązaniu do oferowania bezpośrednio osobom poniżej 16 lat usług społeczeństwa informatycznego (np. e-handel, portale społecznościowe)*.

6. Każdy Klient ma prawo do uzyskania trwałej kopii zebranych na swój temat danych po skontaktowaniu się, z Administratorem, za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod adresem bok@globaltexfashion.com

7. Każdy Klient ma prawo do samodzielnej zmiany zebranych na swój temat danych,

8. Każda z osób zapisujących swoje dane w systemie wyraża zgodę na podejmowanie na zebranych od podmiotu danych oraz danych zebranych o nim za pośrednictwem wykorzystywanego przez niego oprogramowania ( czy są modele klienta i czy są właściwości statystyczne klientów zajmujących się konkretną sprzedażą czy są stosowane algorytmy optymalizujące ofertę dla poszczególnych klientów)

9. Każdy z klientów po zalogowaniu do systemu ma prawo do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w tego typu działaniach i może zgodę tę modyfikować na każdym etapie współpracy. W zamian za wyrażenie zgody Klient może otrzymać dodatkowe zniżki lub uzyskać możliwość uczestnictwa w profilowanych akcjach promocjach i reklamowych.

10. Operacje na danych wykonują wyłącznie osoby uprawnione po dokonaniu wpisu do odpowiedniego rejestru za zgodą administratora danych.

11. Dane są wykorzystywane w celu przygotowania transakcji, realizacji, rozliczenia transakcji, dostawy zamówienia samodzielnie lub z wykorzystaniem pomocy innych podmiotów zobowiązujących się do przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych

12. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom w celu przygotowania transakcji, realizacji, rozliczenia transakcji, dostawy zamówienia samodzielnie lub z wykorzystaniem pomocy innych podmiotów zobowiązujących się do przestrzegania przepisów i zasad ochrony danych osobowych

13. Dane zapisane w systemie będą wykorzystywane do chwili zakończenia współpracy handlowej w celu jej wykonania w tym do zakończenia okresu przewidywanego przez przepisy prawa dla powstania i przedawnienia roszczeń stron umowy.

14. Dane nie są eksportowane do innych państw, ani w żaden sposób udostępniane w ramach grupy podmiotów świadczących usługi, z wyjątkiem wypadków, gdy jest to niezbędne dla realizacji transakcji handlowej lub roszczeń z niej wynikających.

15. Administrator powiadomi Klienta o zmianie podmiotu wykonującego uprawnienia administratora.

16. Administrator będzie prowadził rejestr operacji na danych

17. Administrator będzie prowadził rejestr naruszeń ochrony danych zgłoszenie każdego naruszania ochrony danych osobowych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.